Inici / actualitat

ACTUALITAT

La nova llei de pressupostos concreta un increment progressiu del cànon de residus municipals per als propers 4 anys
12/05/2020

El 30 d’abril es va publicar la nova Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, on s’estipulen noves mesures que afecten a la gestió de residus en tres àmbits diferents: el cànon de residus municipals, la flexibilització de l’activitat empresarial i el foment de l’ús d‘àrids reciclats.

En primer lloc, s’estableix l’increment dels tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada i la incineració de residus municipals, fins a arribar a un tipus de gravamen de 71,60 euros per tona de rebuig destinat a la deposició i un gravamen de 35,80 euros per tona de rebuig destinat a incineració, assolint-se en el termini de quatre anys de forma progressiva, d’acord amb la taula següent:

 
 

En segon lloc, es modifiquen les taxes de l’Agència de Residus de Catalunya, bonificant al 100% la seva tramitació si es duu a terme de forma telemàtica, aplicant-se de forma indefinida a les quotes corresponents a la tramitació telemàtica de documentació i gestió de residus, i a la tramitació telemàtica d’expedients d’inscripció i d’anotació de modificacions en el Registre general de persones productores de residus de Catalunya.

En tercer lloc, s’eliminen les fiances de residus no perillosos, i, per tant, les activitats de gestió de residus no perillosos queden exempts de forma permanent, sense que hagin de dipositar una pòlissa d’assegurança per respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per regenerar els recursos naturals o els espais degradats. Es mantindrà, de totes formes, en cas que una normativa específica ho determini, com és el cas dels dipòsits controlats de residus.

Per últim, es fomenta l’ús dels àrids reciclats, establint-se que en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos en els projectes de construcció d'obra pública i d'obra privada siguin reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició. En aquest sentit, s’establiran els requisits en una Ordre específica per a la utilització dels àrids reciclats i dels materials de construcció obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de la construcció i demolició.

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme