Inici / actuacions / Incorporació de sistemes de bonificació de l’Ordenança Fiscal a nivell domiciliari subjectes a inspecció

Incorporació de sistemes de bonificació de l’Ordenança Fiscal a nivell domiciliari subjectes a inspecció
Descripció

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regula els diferents tributs disponibles per part dels ens locals. Aquesta Llei, a l’article 20, ofereix la possibilitat per part dels ens locals d’establir, entre d’altres, taxes per a la prestació de serveis públics de competència local dels quals se’n beneficiïn de mode particular els subjectes passius. Entre aquests serveis públics, d’acord amb l’article 20.4., es troba la recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació dels mateixos.

Aquest Reial Decret, en l’article 24.4., estableix que els ciutadans poden beneficiar-se de bonificacions de la taxa en funció de la seva situació socioeconòmica. Addicionalment, els ens locals poden definir bonificacions per reconèixer i incentivar bones conductes ambientals, principalment en l’àmbit dels residus.

Tot i que la tendència actual és a incloure bonificacions ambientals a les Ordenances Fiscals, les que inclouen una inspecció són relativament noves. Aquesta és una línia interessant a desenvolupar, amb l’objectiu d’incentivar les bones pràctiques en matèria de gestió de residus. Les principals bonificacions de caire ambiental subjectes a inspecció prèvia destinades a habitatges són per a la realització de compostatge casolà i per a la realització de la recollida selectiva.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Fiscalitat
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoría
Zona d’implementació
Paraula clau

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme